Sada aastat Neitsi Maarja ilmumisest Fátimas

Meie Kirik, 13. mail 2017

MEIE EMAND FATIMAST

13. mail 2017 täitub sada aastat sündmusest, mida tuntakse Jumalaema ilmumisena Fátimas. Aasta 1917: Euroopas jätkub Esimene maailmasõda; veebruaris variseb Venemaal kokku tsaarivõim ja oktoobris haaravad võimu bolševikud. Euroopa usuliselt killustanud reformatsioonist möödub 400 aastat. Sellel aastal ilmus Portugalis Fátimas kolmele lapsele kokku kuuel korral Jumalaema Neitsi Maarja, kuulutades ette veelgi suuremat sõda ja Kiriku tagakiusamist, kui inimesed meelt ei paranda.

Jumalaema ilmumine Fátimas

Katoliku kirik õpetab, et Jeesuse ema Neitsi Maarja ei puhka hauas, vaid on ihulikult taevasse võetud. Katoliiklased tunnevad paljusid Maarja ilmumisi. Tuntumad on aset leidnud Mehhikos (Guadalupe Jumalaema, 1531), Pariisis (1830) ja Lourdes’is (1858).

Aastal 1917 ilmus Jumalaema Portugalis Fátima küla lähedal Cova da Irias kolmele karjusest lapsele – nendeks olid Lúcia dos Santos (1907–2005) ning tema sugulased õde-venda Jacinta ja Francesco Marto (vastavalt 1910–1920 ja 1908–1919). Ta ilmus lastele kokku kuuel korral.

Fatima lapsed

Ainuke, kes Neitsi Maarjaga rääkis, oli Lúcia, ning seega sai just temast Jumalaema sõnumi vahendaja maailmale. Teine tüdruk, Jacinta, nägi ja kuulis Maarjat. Francesco, Jacinta vend, üksnes nägi Maarja ilmumist.

Esimene ilmumine toimus 13. mail 1917, kui lapsed nägid valgesse rõivastatud naist, kes oli päikesest säravam. Maarja ütles neile, kes ta on, ja palus, et lapsed tuleksid kuuel järjestikusel kuul, 13. kuupäeval, sama tammepuu juurde temaga kohtuma. Ta kinnitas, et hiljem näitab ta kõigile, kes ta on. Ta palus, et nad pühendaksid endid Pühimale Kolmainsusele ja palvetaksid iga päev roosipärga.

Teine ilmumine leidis aset 13. juunil 1917. Jumalaema ütles Lúciale sama, mida esimeselgi korral, kuid palus Lúcial ka lugema ja kirjutama õppida. Maarja lisas, et ta võtab teised lapsed varsti endaga kaasa (paar aastat hiljem Francesco ja Jacinta surid), kuid Lúcia peab kuulutama Jeesuse armastust maailmas ning selleks peab ta oskama lugeda ja kirjutada.

Kolmas Jumalaema ilmumine toimus 13. juulil 1917, mil end Roosipärja Kuningannana esitlenud Maarja rääkis suurest sõjast. Ta ütles, et vaid tema kaudu on võimalik selle lõpetamine.

Neljas ilmumine leidis aset 19. augustil 1917, sest 13. kuupäeval oli kogunenud väga suur hulk inimesi ning siis Maarja ei ilmunud rahvale. Lapsed kannatasid seetõttu, sest kogu külas ning lähikonnas oli Neitsi Maarja ilmumise uudis juba levinud.

13. septembril 1917 leidis aset viies ilmumine, kui lastega oli kaasa tulnud juba üle 25-30 000 pealtvaatajat. Sellel korral palus Maarja, et igapäevaselt palvetataks roosipärga selleks, et saabuks sõja lõpp.

Kuues ja viimane ilmumine leidis aset 13. oktoobril 1917. Sellega kaasnes „päikeseime“, mida nägid paljud – kohale oli tulnud vähemalt 50 000 inimest. Viimasel korral palus Maarja, et tema auks ehitataks kabel ja jätkataks roosipärja palvetamist. Sel korral kinnitas Maarja, et suur sõda lõpeb peagi.

Oma mälestused Fátima ilmumisest pani Lúcia kirja juba hiljem, aastatel 1935–1941. 1947. aastal läks ta kloostrisse. Ta suri 13. veebruaril 2005 97-aasta vanusena.

Fatima päikeseime

Fátima kolm saladust

Fátima ilmumiste ajal usaldas Neitsi Maarja lastele kolm saladust. „Fatima on kahtlemata uuema aja ilmumistest kõige prohvetlikum. Fatima „saladuse“ esimene ja teine osa … osutab iseäranis hirmsale nägemusele põrgust, Maarja Pärispatuta Südame austamisele, Teisele maailmasõjale ja kuulutab viimaks ette seda vahetut kahju, mida Venemaa inimkonnale teeb, hüljates kristliku usu ja võttes vastu kommunistliku totalitarismi,“ on kirjutatud Vatikani kodulehel.

Esimene saladus oli nägemus põrgust, mis lapsi kõvasti hirmutas. Kuigi nägemus kestis vaid mõned hetked, piisas sellest, et nad seda ei unustanud.

Õde Lúcia meenutas: „Me nägime midagi tuleookeani sarnast. See tuli kubises kuraditest ja hingedest. Kuradid eristusid inimolenditest oma kohutava ja vastiku välimuse poolest, sarnanedes tundmatutele, hirmuäratavatele monstrumitele…“ Maarja ütles lastele: „Te nägite Põrgut, kuhu lähevad vaeste patuste hinged. Et neid sellest päästa, tahab Jumal, et kogu maailmas austataks minu Pärispatuta Südant.“ (tsiteeritud teosest: K. Stehlin, lk 156).

Teine oli prohvetlik saladus. Maarja ütles karjastele, et kui inimesed ei lõpeta Jumala solvamist, puhkeb uus maailmasõda. Lisaks kuulutas ta ette kommunismi levikut ning sellega kaasnevat paavsti ja Kiriku tagakiusamist. Õde Lúcia annab edasi Maarja sõnu:

„Kui minu soovid täidetakse, siis Venemaa pöördub ja saabub rahu. Kui mitte, siis levitab jumalatu propaganda nende eksitused üle kogu maailma ning põhjustab sõdu ja Kiriku tagakiusamist. Head leiavad märtrisurma, Püha Isa kannatab nii palju. Paljud rahvad hävitatakse.“ (Osundatud: K. Stehlin, lk 158.)

Selle vältimiseks palus Maarja, et seataks sisse pühendumine tema Pärispatuta Südamele ja et paavst ise pühendaks sellele kogu Venemaa, mida Johannes Paulus II 1984. aasta märtsikuus ka tegi. Tõsi, mõned väidavad, et seda ei viidud läbi vajalikul viisil. Samas on õde Lúcia kinnitanud kirjalikult (8. novembril 1989), et kõik toimus nii, nagu Jumalaema soovis.

Kolmas saladus sisaldas endas veel üht nägemust, milles sõdurid tapavad valgesse riietatud piiskopi ühes paljude teiste kristlastega – preestrite, orduinimeste ja ilmikutega. Kolmandat saladust on tõlgendatud kui tagakiusamist, mille all tuli Kirikul 20. sajandil kannatada, eriti kommunismi tõttu. Pärast atentaati paavst Johannes Paulus II-le 13. mail 1981 – tähelepanuväärselt Fátima ilmumise aastapäeval – saab nägemust seostada just selle sündmusega. Vähemalt oli paavst Johannes Paulus II veendunud, et Neitsi Maarja päästis tema elu.

Tollal polnud aga kolmas saladus veel avalik. Vatikan ei avaldanud kolmandat saladust, mis on käsitsi kirja pandud neljale lehele, enne aastat 2000.

13. mail 2017 kanoniseerib paavst Franciscus Fátimas Jacinta and Francisco.

 

Kasutatud allikad:

New Catholic Encyclopedia. Second edition, 5.

Karl Stehlin, Karl. Immaculata – meie ideaal. Tallinn: Fidelitas, 2007.

www.katoliku.ee

 

Koostas Meie Kiriku toimetus.

Ilmus veebiportaalis Meie Kirik 13. mail 2017.

 

ÜLESKUTSE MAARJAMAA TAASSÜNNI ÜHISPALVE ALUSTAMISEKS

 

SISSEJUHATUS.

KUS ME PRAEGU SEISAME JA KUHU SUUNDUME?

 

Eesti rahvas seisab oma teistkordse riikliku iseseisvuse kahekümne kolmandal aastal rahvuslik-kultuurilise allakäigu ja väljasuremise lävel – mitte enam väljasuremise ohu ees, vaid juba selle protsessi alguses. Kusjuures väljasuremise oht ei tulene mitte riikliku iseseisvuse järjekordse kaotamise ohust välisvaenlasele, vaid just nimelt Eesti Vabariigi riiklikud struktuurid on paradoksaalselt muutunud selle allakäigu ja väljasuremise tulemuslikeks vahenditeks.

Selle väljasuremise paljusid aspekte on Eesti ajakirjanduses eraldiseisvalt käsitletud – eelkõige negatiivset iivet, demograafilist kriisi, rahvastiku vananemist ja selle tulemuseks olevat väljasuremist selle sõna kõige otsesemas tähenduses. Viimasel ajal on väljasuremise peapõhjuseks olevale negatiivsele iibele tähtsa tegurina lisandunud üha suurenev noorte inimeste väljaränne.

Loe edasi →

800 Aastat Maarjamaad

Isa Ivo Õunpuu        

 Mõtteid ühe pühitsusakti jäävast tähendusest ja mõjust

I OSA

SISSEJUHATUSEKS

2015. aastal tähistatav Liivi- ja Eestimaa Maarjamaana (Terra Mariana) Neitsi Maarjale pühitsemise 800. aastapäev ajendab meid uurima selle religioosse akti tähendust ja tagajärgi Eesti maa ja rahva ajaloolisele saatusele. See sündmus kuulub oma faktiliste asjaolude, ajaloo ja oma tähenduse poolest eelkõige teoloogia, kuid samas, nagu suur hulk keskajal kiriklike autoriteetide poolt ettevõetud avalikke akte, ka kirikuõiguslikku ja riigiõiguslikku valdkonda. Kuna Jumal pole lakanud ajaloos tegutsemast ega tegutse kaasajal ei vähem ega teistmoodi kui muistsel ajal, kuulub see pühitsusakt jäävalt Liivi- ja Eestimaa õndsusloo valdkonda. Loe edasi →

Praktilised juhised Maarjamaa taassünni ühispalvega liitumiseks ja selles osalemiseks

I Maarjamaa taassünni Roosipärja ühispalvega võib liituda järgmistel viisidel:

* võttes endale kohustuse palvetada igapäevaselt üks Roosipärja osa, st 5 saladust;

* võttes endale kohustuse palvetada igapäevaselt terve Roosipärg, st kõik kolm osa, st 15 saladust;

* võttes endale kohustuse palvetada iga päev suvaliselt valitud 1 saladus ja lisaks litaania Neitsi Maarjale (Loretto litaania).

* võtmata endale selgepiirilist kohustust, kuid palvetades vastavalt võimalustele ühel kolmest eelnevalt loetletud viisist.

Peamine selle ühispalvega liitumise puhul seisneb selles, et inimene võtaks enesele realistlikult oma võimalustega arvestades täidetava kohustuse ja püüda seda kõigi raskuste ja takistuste kiuste järjekindlalt täita. Endale võetud palvekohustuse osalise või täieliku mittetäitmise korral ilma objektiivse vabandava põhjuseta (nt haigus, pakilised kohustused) tuleks võlg esimesel võimalusel tasa teha. Loe edasi →

Roosipärja ristisõdades saavutatud võidud

Meie siin Eestis oma protestantliku ja leige kultuurkristliku taustaga ning religioosse ja kultuurilise harimatuse ja ignorantsuse ning praktilise ateismi harjumusega arvame, et religioon üldiselt ja eriti palvetamine, on ühiskondlikus valdkonnas täiesti kasutu, mõttetu ja tulemusteta tegevus. Äärmisel juhul on ta kasulik psüühiliste stresside maandamiseks, südamerahu saavutamiseks ja muud laadi autosugestiivse psühhoteraapiaga seotud individuaalsete eesmärkide saavutamiseks. Et palvel oleks ka selline ühiskondlik ja poliitiline mõju, mis võib muuta ajaloo käiku, pöörata ümber tervete rahvaste, riikide ja kontinentide ajalugu, seda ei usu tõenäoliselt isegi kiriklikus vormis usku praktiseerivad Eesti kristlased, kes on lasknud ennast kristlastena ühiskondlikusse teadmatusse ja letargiasse suigutada nii sekulaarse ja liberaalse humanismi ideoloogiast kui ka Kiriku ja riigi lahutamise postulaadist ning uskmatu listliku teoloogia eksiõpetusest, et Jumal ei sekku, ei taha või ei saa sekkuda loomulikesse sündmustesse ning inimkonna ajaloo käiku, neid juhtida või muuta.

Et see nii pole kunagi olnud, ei ole ka XX ja XXI sajandil ega saa kunagi nii olema, et Jumal sekkub ajalooliste, ühiskondlike ja poliitiliste protsesside käiku, juhib neid ja valitseb nende üle, kukutab ühtesid valitsusi ja valitsejaid ja seab teisi võimule, aitab ühtesid vägesid võidule ja toob teistele kaotuse, pöörab riike ja rahvaid või ka karistab ja lausa hävitab teisi, seda illustreerigu põgusalt järgnev ülevaade Roosipärja palvega seotud ajaloolistest sündmustest XVI-XXI sajandil. Neid sündmusi tasub eriliselt meenutada nimelt oktoobris, erilisel viisil Roosipärja palvele pühendatud kuul. Loe edasi →

Neitsi Maarja austamisest

Neitsi maarja

Neitsi Maarja


Neitsi Maarja ja tema tähtsus on paavstluse kõrval tõenäoliselt suurim protestante ja katoliiklasi eraldav asjaolu. Katoliiklik suhtumine Maarjasse tundub protestantidele sageli liialdusena. Piiblis on Maarjast otseselt juttu üsna vähe ja seetõttu peetakse enamust traditsiooniliste (katoliku ja õigeusu) kirikute arusaamu ekslikeks. Loe edasi →

Roosipärg

roosipäejapilt

Roosipärja palvetest.

Roosipärjas kasutatavad palved on hästi tuntud. 

Meie Isa palve, mille õpetas Jeesus ise ja mille sügavusele ning sisukusele ei leidu võrdset, on kasutusel kogu kristlaskonnas. Seda palvet käsitlevate aastasadade jooksul kirjutatud kommentaaride arv on lugematu.

Ole tervitatud, Maarja koosneb kahest osast. Esimene on ingel Gabrieli (Lk 1:28) ja Eliisabeti sõnad (Lk 1:42) Maarjale. Teine osa on pöördumine Maarja poole eestpalve saamiseks, mida sellisena väljendas esmakordselt Püha Bernardinus Sienast umbes 1440.

Eestpalvete palumine Jumala lähedalolusse jõudnud pühadelt on iseenesest sama vana tava kui kristlus ise, sest need, kes näevad Jumalat palgest palgesse, teavad meist paremini, mida ja kuidas paluda ning Jumal Isa poole pöörduda.

Apostellik usutunnistus, igivana, arvatavasti ristimisel kasutatud usuvormel, on lisaks usu tunnistusele ka ülistuspalve Kolmainsusele nagu seda on ristimärk ja Au olgu. 

Au olgu ei ole mingil juhul ”punkt” mõtiskletud müsteeriumi lõpus, vaid ülistus Jumalale Tema ülevuse ette alandudes ja Tema tarkuse põhjatust adudes.

Ole tervitatud Kuninganna (Salve Regina) ei ole vältimatult vajalik, kuid siiski kasulik ja hea palve. Vahel kasutatakse selle asemel ka muud Maarja palvet nagu Sinu kaitse alla (Sub tuum praesidium). Loe edasi →

Maarjamaa taassünni ühispalve palveintentsioonid

Sissejuhatav palve

Püha ja halastaja Kolmainujumal, Isa ja Poeg ja Püha Vaim! Püha Neitsi Maarja valurikka Südame kaudu me palume andestust uskmatuse, tänamatuse, ükskõiksuse, jumalateotuste, Sinu pühade seaduste ja eelkõige Sinu armastuse käsu rikkumise eest ning kõikide muude lugematute pattude eest, millega me Sinu pühimat nime Sinu Poja Emale pühendatud maal oleme teotanud. Püha Neitsi Maarja Patusüüta Südame kaudu toome Sulle hüvituseks ja lepituseks nende teotuste eest Sinu armsa Poja Jeesuse Kristuse kannatuse ja ristisurma. Püha Neitsi Maarja halastava Südame kaudu palume Ristil kõikide inimeste pattude lunastamiseks välja valatud Jeesuse Kristuse Pühima Vere lõpmatu väärtuse pärast Sinu halastust ja armu patuste pöördumiseks, seda eriti neile Maarjamaal, kes uskmatuse pimeduses ja patu orjuses viibivad ja Sinu armu kõige enam vajavad. Aamen. Loe edasi →