Roosipärg

roosipäejapilt

Roosipärja palvetest.

Roosipärjas kasutatavad palved on hästi tuntud. 

Meie Isa palve, mille õpetas Jeesus ise ja mille sügavusele ning sisukusele ei leidu võrdset, on kasutusel kogu kristlaskonnas. Seda palvet käsitlevate aastasadade jooksul kirjutatud kommentaaride arv on lugematu.

Ole tervitatud, Maarja koosneb kahest osast. Esimene on ingel Gabrieli (Lk 1:28) ja Eliisabeti sõnad (Lk 1:42) Maarjale. Teine osa on pöördumine Maarja poole eestpalve saamiseks, mida sellisena väljendas esmakordselt Püha Bernardinus Sienast umbes 1440.

Eestpalvete palumine Jumala lähedalolusse jõudnud pühadelt on iseenesest sama vana tava kui kristlus ise, sest need, kes näevad Jumalat palgest palgesse, teavad meist paremini, mida ja kuidas paluda ning Jumal Isa poole pöörduda.

Apostellik usutunnistus, igivana, arvatavasti ristimisel kasutatud usuvormel, on lisaks usu tunnistusele ka ülistuspalve Kolmainsusele nagu seda on ristimärk ja Au olgu. 

Au olgu ei ole mingil juhul ”punkt” mõtiskletud müsteeriumi lõpus, vaid ülistus Jumalale Tema ülevuse ette alandudes ja Tema tarkuse põhjatust adudes.

Ole tervitatud Kuninganna (Salve Regina) ei ole vältimatult vajalik, kuid siiski kasulik ja hea palve. Vahel kasutatakse selle asemel ka muud Maarja palvet nagu Sinu kaitse alla (Sub tuum praesidium).

Roosipärg on samas ka midagi enamat kui ainult palvete lugemine, kuigi õige suhtumise ja sügavusega öelduna on neil kindlasti tugev mõju ja väärtus vaimsele elule ning arengule. See on eelkõige mõtisklus või meditatsioon Jeesuse ja Maarja elu saladuste üle. Nagu ütles püha Louis-Marie Grignion de Montfort: ”Roosipärg ilma meditatsioonita… on nagu ihu ilma hingeta.” Roosipärg on süvenemine kristliku usu põhisaladustesse Maarja silmade ja hinge kaudu. Kuigi Roosipärg sisaldab lihtsaid palveid, võib öelda, et tegemist on saladusega ehk müsteeriumiga, mida ei ole võimalik ratsionaalselt lõpuni mõista. ”Mõistmine” toimub mõtisklemise kaudu sõnulseletamatul viisil tunnetades, sest seda tuleb mõista vaimselt.

Nii võid palvetada Roosipärja abil:

Kliki siia Juhendi avamiseks (pdf).

palvehelmed

NB! Kui soovid Roosipärga, siis teata oma postiaadress e-mailile maarjamaamaarjale@gmailcom ja me saadame selle sulle. Roosipärgasid võib osta ka Tallinnas Logose raamatupoest (Narva mnt 51) ja Tartus Pauluse raamatupoest (Riia tn. 27, Tartu).

Roosipärja saladuste mõtisklemisest

Algselt oli saladuste arv varieeruv. XV sajandiks kujunes välja 15 saladuse traditsioon. See teeb kokku 150 Ole tervitatud Maarja-palvet, mis vastab Psalmide arvule. Aastal 2002 kinnitas paavst Johannes Paulus II valikulisena veel ühe sarja saladusi – Valgusküllased saladused (neid palvetatakse neljapäeval rõõmurikaste saladuste asemel). Selle mõtteks oli mediteerida ka Jeesuse avaliku tegevuse saladuste üle.

Mõnikord liidetakse igale mõtiskletavale saladusele eriline Vaimne vili, millega taotletakse konkretiseerida Roosipärja vaimset kasu. Kuigi Püha Vaim võib õpetada või anda millise saladusega seoses mis iganes anni, võib olla kasu ka konkreetsete viljade meeles pidamisest.

  Rõõmurikkad saladused

(palvetatakse tavaliselt esmaspäeviti ja neljapäeviti)

1. Ingel Gabriel ilmub Neitsi Maarjale (Lk 1:26-38): Aga kuuendal kuul läkitas Jumal ingel Gabrieli Galilea külla, mille nimi on Naatsaret, neitsi juurde, kes oli kihlatud Taaveti soost Joosepi-nimelise mehega. Selle neitsi nimi oli Maarja. Tema juurde tulles ütles Gabriel: „Rõõmusta, sa armuleidnu! Issand on sinuga!” Tema oli aga vapustatud nende sõnade pärast ja imestas, mida see teretus võiks tähendada. Ja ingel ütles talle: „Ära karda, Maarja, sest sa oled leidnud armu Jumala juures! Ja vaata, sa jääd lapseootele ja tood ilmale poja ja paned talle nimeks Jeesus. Tema saab suureks ja teda hüütakse Kõigekõrgema Pojaks ja Issand Jumal annab talle tema isa Taaveti trooni. Ja ta valitseb kuningana Jakobi soo üle igavesti ning tema valitsusele ei tule lõppu.” Aga Maarja küsis inglilt: „Kuidas see võib juhtuda, kui ma ei ole mehega olnud?” Ja ingel vastas talle: Püha Vaim tuleb sinu peale ja Kõigekõrgema vägi on varjuks sinu kohal, seepärast hüütaksegi Püha, kes sinust sünnib, Jumala Pojaks. Ja vaata, ka su sugulane Eliisabet on pojaootel oma raugapõlves ja see on kuues kuu temal, keda hüüti sigimatuks, sest Jumala käes ei ole ükski asi võimatu.” Aga Maarja ütles: „Vaata, siin on Issanda teenija, sündigu mulle sinu sõna järgi!” Ja ingel läks ära tema juurest. 

Vaimne vili: Alandlikus.

 1. Neitsi Maarja külaskäik Elisabeti juurde (Lk 1:39-56): Neil päevil asus Maarja teele ja ruttas mäestikku Juuda linna ja tuli Sakarja kotta ning teretas Eliisabetti. Ja sündis, kui Eliisabet kuulis Maarja tervitust, et laps hüppas ta ihus. Ja Eliisabet sai täis Püha Vaimu ja hüüdis suure häälega: Õnnistatud oled sina naiste seas ja õnnistatud on sinu ihu vili! Miks saab mulle osaks, et mu Issanda ema tuleb minu juurde? Sest vaata, kui su tervituse hääl mu kõrvu kostis, hüppas lapsuke mu ihus rõõmu pärast. Ja õnnis on naine, kes on uskunud, et läheb täide, mis Issand talle on kõnelnud.” Ja Maarja ütles: Mu hing ülistab Issandat  ja mu vaim hõiskab Jumala, minu Päästja pärast, sest ta on vaadanud oma teenija madaluse peale. Sest vaata, nüüdsest peale kiidavad mind õndsaks kõik sugupõlved, sest mulle on suuri asju teinud Vägev, ja püha on tema nimi ja tema halastus kestab põlvest põlveni neile, kes teda kardavad. Ta on näidanud oma käsivarre kangust, ta on pillutanud need, kes on ülbed oma südame meelelt. Ta on tõuganud maha võimukad troonidelt ja ülendanud alandlikke, näljaseid on ta täitnud heade andidega, ent rikkad saatnud minema tühjalt. Ta on võtnud oma hooleks oma sulase Iisraeli, pidades meeles oma halastust, nõnda nagu ta on rääkinud meie vanematele, Aabrahamile ja tema järglastele igavesti.” Ja Maarja jäi Eliisabeti juurde umbes kolmeks kuuks ja pöördus siis tagasi koju.

Vaimne vili: Ligimesearmastus.

 1. Jeesuse sünd (Lk 2:1-20): Neil päevil sündis, et keiser Augustus andis käsu kirjutada üles kogu riigi rahvas. See esmakordne üleskirjutus toimus ajal, kui Küreenius oli
  Süüria maavalitseja. Ja kõik läksid ennast kirja panema igaüks oma linna. Nii läks ka Joosep Galileamaalt Naatsaretist üles Juudamaale Taaveti linna, mida hüütakse Petlemmaks, sest ta oli Taaveti soost ja pärusmaalt, et lasta end üles kirjutada koos Maarjaga, oma kihlatuga, kes oli lapseootel. Aga nende sealoleku aegu said päevad täis ja Maarja pidi sünnitama. Ta tõi ilmale oma esimese poja ning mähkis ta mähkmetesse ja
  asetas sõime, sest nende jaoks polnud majas kohta. Karjased olid seal paigus õitsil ja valvasid öösel oma karja. Issanda ingel seisatas nende juures ja Issanda kirkus säras nende ümber ja nad kartsid üliväga. Aga ingel ütles neile: „Ärge kartke! Sest vaata, ma kuulutan
  teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale, et teile on täna sündinud Taaveti linnas Päästja, kes on Issand Kristus. Ja see on teile tunnustäheks: te leiate lapsukese mähitud
  ja sõimes magavat.” Äkitselt olid koos ingliga taevased väed Jumalat kiitmas: „Au olgu Jumalale kõrges ja maa peal rahu, inimestest hea meel!” Ja sündis, kui inglid olid nende juurest ära läinud taevasse, et karjased ütlesid üksteisele: „Läki nüüd Petlemma, et näha saada seda, mis on sündinud, mis Issand on teatanud meile!” Ja nad läksid rutates ja leidsid Maarja ja Joosepi ja lapsukese, kes magas sõimes. Aga nähes teda teatasid nad sõnumist, mis neile oli räägitud selle lapse kohta. Kõik, kes kuulsid, panid seda imeks, mida karjased olid neile kõnelnud. Ent Maarja jättis kõik need lood meelde, mõtiskledes nende üle oma
  südames. Karjased pöördusid tagasi, ülistades ja kiites Jumalat kõige eest, mis nad olid kuulnud ja näinud. Kõik oli olnud nii, nagu neile oli räägitud.

Vaimne vili: Vaimu vaesus.

 1. Jeesuse esitlemine templis (Lk 2:21-38): Kui kaheksa päeva sai täis ja tuli aeg lapse ümberlõikamiseks, siis pandi talle nimeks Jeesus, mille oli ütelnud ingel, enne kui laps sai ema ihusse. Ja kui nende puhastuspäevad Moosese Seaduse järgi said täis, viisid nad lapse üles Jeruusalemma, et teda seada Issanda ette, nõnda nagu on kirjutatud Issanda Seaduses: „Iga poeglast, kes on avanud lapsekoja, hüütagu Issandale pühaks”, ja et tuua Issanda Seaduses öeldu järgi ohvriks „paar turteltuvi või kaks tuvipoega”. Ja vaata, Jeruusalemmas oli mees, Siimeon nimi. See mees oli õiglane ja vaga ning ootas Iisraeli lohutust, ja Püha Vaim oli tema peal. Püha Vaim oli talle ennustanud, et ta ei sure enne, kui ta on näinud Issanda Messiat. Ta tuli Vaimu ajel pühakotta. Ja kui vanemad tõid sinna
  lapse Jeesuse, et toimida temaga Seaduse sätte järgi, siis ta võttis tema sülle, ülistas Jumalat ja ütles: „Issand, nüüd sa lased oma sulasel lahkuda rahus oma ütlust mööda, sest mu silmad on näinud sinu päästet, mille sa oled valmistanud kõigi rahvaste silme ees: valgust, mis on ilmutuseks paganaile, ja kirkust sinu rahvale Iisraelile.” Jeesuse isa ja ema panid seda imeks, mida tema kohta räägiti. Ja Siimeon õnnistas neid ja ütles Maarjale, tema emale: „Vaata, see laps on seatud languseks ja tõusuks paljudele Iisraelis ja tähiseks, mille vastu räägitakse – ja sinu endagi hinge läbistab mõõk -, et tuleksid ilmsiks paljude südamete mõtted.” Seal oli ka prohvet Hanna, Penueli tütar, Aaseri suguharust, kes oli kõrgesse ikka jõudnud. Ta oli mehega elanud seitse aastat pärast oma neitsipõlve ja lesk olnud kuni kaheksakümne neljanda eluaastani. Tema ei lahkunud pühakojast, vaid teenis Jumalat ööd ja päevad paastumiste ja palvetamistega. Tema tuli sel tunnil sinna ja ülistas Jumalat ning kõneles Jeesusest kõigile, kes ootasid Jeruusalemma lunastust.

Vaimne vili: Meele ja keha puhtus.

 1. Jeesuse leidmine templist (Lk 2:41-52): Tema vanemad käisid igal aastal paasapühadel Jeruusalemmas. Kui Jeesus oli saanud kaheteistkümneaastaseks, läksid nad üheskoos pühadeaja kombe järgi üles Jeruusalemma. Kui nad olid pärast nende päevade möödumist teel kodu poole, jäi Jeesus Jeruusalemma, ent tema vanemad ei teadnud seda. Aga et nad arvasid tema olevat teekaaslaste seas, käisid nad ära ühe päeva tee ja hakkasid alles siis otsima teda sugulaste ja tuttavate juurest. Ja kui nad teda ei leidnud, pöördusid nad
  teda otsides tagasi Jeruusalemma. Kolme päeva pärast sündis, et nad leidsid Jeesuse pühakojas istumas õpetajate keskel neid kuulamas ja küsitlemas. Kõik, kes teda kuulsid, olid hämmastunud tema mõistusest ja ta vastustest. Ja Jeesuse vanemad olid teda nähes jahmunud ning ta ema ütles talle: „Poeg, miks sa oled meile nõnda teinud? Vaata, su isa ja mina oleme sind südamevaluga otsinud.” Ent tema ütles neile: „Miks te siis olete mind 
  otsinud? Kas te ei teadnud, et ma pean olema neis paigus, mis on mu Isa päralt?” Aga nemad ei mõistnud neid sõnu, mis ta neile rääkis. Jeesus läks koos nendega ja tuli Naatsaretti ning oli neile allaheitlik. Tema ema hoidis kõik need lood oma südames alal. Ja Jeesus kasvas tarkuses ja pikkuses ja armus Jumala ja inimeste juures. .

Vaimne vili: Kuulekus.

Valgusküllased saladused

(palvetatakse valikuliselt neljapäeviti rõõmurikaste saladuste asemel)

 1. Jeesuse ristimine (Mt 3:13-17): Siis tuli Jeesus Galileast Jordani äärde, et lasta ennast
Johannesel ristida. Aga Johannes püüdis teda igati keelata: „Mul on vaja lasta ennast sinul ristida – ja sina tuled minu juurde!” Jeesus aga kostis talle: „Olgu pealegi; sest nõnda on meile kohane täita kõike õigust!” Siis Johannes andis talle järele. Kui nüüd Jeesus oli ristitud, tuli ta kohe veest välja. Ja vaata, taevad avanesid ning ta nägi, kuidas Jumala
Vaim laskus otsekui tuvi ja tuli tema peale, ja ennäe, hääl taevast ütles: „See on minu armas Poeg, kellest mul on hea meel!” 

Vaimne vili: Tänulikkus usu anni eest.

 1. Kaana pulm (Jh 2:1-12): Ja kolmandal päeval olid pulmad Galilea Kaanas ja Jeesuse ema oli seal. Ka Jeesus ja ta jüngrid olid kutsutud pulma. Aga kui veinist tuli puudus, ütles Jeesuse ema talle: „Neil ei ole enam veini.” Jeesus ütles talle: „Mis on sul minuga asja, naine? Minu tund ei ole veel tulnud.” Ta ema ütles teenritele: „Mida iganes tema teile ütleb, seda tehke!” Seal oli aga kuus kivianumat juutide puhastuskombe pärast,
  igaühte võis mahtuda vähemalt sada liitrit. Jeesus ütles neile: „Täitke anumad veega!” Ja nad täitsid need ääretasa. Ja ta ütles neile: „Ammutage nüüd ja viige pulmavanemale!” Ja
  nemad viisid. Aga kui pulmavanem maitses vett, mis oli muutunud veiniks, ega
  teadnud, kust see on – teenrid aga, kes olid vee ammutanud, teadsid seda -, siis pulmavanem kutsus peigmehe ja ütles talle: „Igaüks paneb esmalt lauale hea veini, ja
  kui juba küllalt on joodud, lahjema; sina aga oled hoidnud hea veini praeguseni alles.” See tegu Galilea Kaanas oli esimene tunnustäht, millega Jeesus avaldas oma kirkust, nõnda et ta jüngrid jäid temasse uskuma. Pärast seda läks Jeesus koos oma ema ja vendade ja jüngritega alla Kapernauma ja viibis seal mõned päevad.

Vaimne vili: Truudus.

 1. Jeesus kuulutab Jumalariiki (Mk 1:14-15): Aga pärast Johannese vangistamist tuli Jeesus Galileasse ja kuulutas Jumala evangeeliumi: „Aeg on täis saanud ja Jumala riik on lähedal. Parandage meelt ja uskuge evangeeliumisse!”

Vaimne vili: Kristlik tunnistamine.

 1. Jeesuse kirgastamine (Lk 9:28-36): Ent arvata kaheksa päeva pärast neid kõnesid sündis, et Jeesus võttis kaasa Peetruse ja Johannese ja Jaakobuse ning läks üles mäele
  palvetama. Ja palvetamise ajal ta näoilme muutus ja tema riided läksid kiirgavalt valgeks. Ja ennäe, kaks meest kõnelesid Jeesusega, need olid Mooses ja Eelija, kes kirkuses ilmudes rääkisid tema eluotsast, sellest, mis tal Jeruusalemmas tuli täide viia. Aga Peetrus ja tema kaaslased olid suikunud raskesse unne. Ent virgudes nägid nad Jeesuse kirkust ja neid kahte meest tema juures seismas. Ja see sündis, et kui need mehed tema juurest olid lahkumas, ütles Peetrus Jeesusele: „Õpetaja, siin on meil hea olla, teeme õige kolm lehtmaja: ühe sinule ja ühe Moosesele ja ühe Eelijale.” Ta ei teadnud, mida ta ütleb. Aga kui ta seda ütles, tekkis pilv ja varjas nad, nemad aga kartsid pilve sisse jäädes. Ja pilvest kostis hääl: „See on minu äravalitud Poeg, teda kuulake!” Ja kui see hääl oli kostnud, selgus, et Jeesus oli üksi. Ja nemad vaikisid ega kuulutanud kellelegi neil päevil midagi
  sellest, mida nad olid näinud.

Vaimne vili: Vaimne julgus.

 1. Jeesus seab sisse Pühima Armulaua (Mt 26:26-29): Aga kui nad sõid, võttis Jeesus leiva, õnnistas ja murdis ja ütles jüngritele andes: „Võtke, sööge, see on minu ihu!” Ja ta võttis karika, tänas, andis selle neile ja ütles: „Jooge kõik selle seest, sest see on minu lepinguveri, mis valatakse paljude eest pattude andeksandmiseks! Aga ma ütlen teile: Mina ei joo siitpeale sellest viinapuu viljast kuni päevani, mil ma joon koos teiega
  uut oma Isa riigis.” – (1Kr 11:23-26): Sest mina olen Issandalt saanud, mida ma olen andnud teilegi: et Issand Jeesus sel ööl, mil tema ära anti, võttis leiva, tänas, murdis ja ütles: „See on minu ihu, mis teie eest antakse. Tehke seda minu mälestuseks!” Selsamal kombel võttis ta ka karika pärast õhtusöömaaega ja ütles: „See karikas on uus leping minu veres. Nii sagedasti kui te sellest joote, tehke seda minu mälestuseks!” Sest iga kord, kui te seda leiba sööte ja karikast joote, kuulutate teie Issanda surma, kuni tema tuleb. 

Vaimne vili: Armulaua Issanda armastus.

Valurikkad saladused

(palvetatakse tavaliselt teisipäeviti ja reedeti)

 Valurikkaid saladusi võib mõtiskleda kahel viisil:

a) Kannatades koos Kristusega, osaledes Tema kannatustes.

b) Ühendades oma kannatuse Tema kannatusega, mis võib anda meie olukorrale mõtte.

1. Jeesuse kannatus Getsemane aias (Mt 26:36-46): Siis Jeesus tuli koos nendega paika, mida hüütakse Ketsemaniks, ja ütles jüngritele: „Istuge siin, kuni ma lähen ja palvetan seal!” Ja ta võttis enesega kaasa Peetruse ja kaks Sebedeuse poega ning muutus kurvaks ja tundis ahastust. Siis ta ütles neile: „Mu hing on väga kurb surmani. Jääge siia ja valvake koos minuga!” Ja ta läks pisut eemale, langes silmili maha ja palvetas: „Minu Isa, kui see on võimalik, siis möödugu see karikas minust! Ometi ärgu sündigu nõnda, nagu mina tahan, vaid nii nagu sina!” Ja Jeesus tuli jüngrite juurde ja leidis nad magamast ning
ütles Peetrusele: „Niisiis te ei jaksanud ühtainustki tundi koos minuga valvata? Valvake ja palvetage, et te ei satuks kiusatusse! Vaim on küll valmis, aga liha on nõder.” Ta läks teist korda ära ja palvetas: „Minu Isa, kui see ei saa mööda minna nii, et ma sellest ei joo, siis sündigu sinu tahtmine!” Ja kui ta tuli tagasi, leidis ta jüngrid taas magamast, sest nende silmad olid rasked unest. Ja ta jättis nad sinna ning läks jälle ära ja palvetas kolmandat korda, lausudes uuesti needsamad sõnad. Siis Jeesus tuli jüngrite juurde ja ütles neile: „Teie aina magate ja puhkate! Vaata, tund on lähedal ja Inimese Poeg antakse patuste kätte! Tõuske üles, läki! Ennäe, mu äraandja on lähedal!”

Vaimne vili: Jumala tahtmine sündigu.

 1. Jeesust piitsutatakse (Mt 27:26): Siis Pilaatus laskis neile vabaks Barabase, Jeesust aga laskis piitsutada ja andis ta risti lüüa.

Vaimne vili: Himude suretamine.

 1. Jeesus kroonitakse kibuvitstega (Mt 27:27-31): Siis võtsid maavalitseja sõdurid Jeesuse kaasa kohtukotta ja kogusid tema kallale terve väesalga. Ja nad võtsid ta riidest lahti ja panid talle selga punase mantli. Ja pununud kibuvitstest pärja, panid selle talle pähe ja pilliroo ta paremasse kätte ja tema ette põlvili heites teotasid teda: „Tervist, juutide kuningas!” Ja nad sülitasid ta peale ja võtsid pilliroo ning lõid talle pähe. Ja kui nad olid teda küllalt teotanud, tõmbasid nad tal mantli seljast ja riietasid Jeesuse ta oma rõivastesse ja viisid ta ära ristilöömiseks.

Vaimne vili: Kristuse valitsemine meie südametes.

 1. Jeesus kannab risti (Lk 23:26-32): Kuid teda ära viies said nad kätte kellegi Siimona
  Küreenest, kes oli maalt linna tulemas, ja panid risti tema selga, et ta kannaks seda Jeesuse järel. Ent Jeesusega käis kaasas suur hulk rahvast ja naisi, kes endale vastu rindu lüües teda itkesid. Jeesus aga ütles nende poole pöördudes: „Jeruusalemma tütred, ärge nutke minu pärast, nutke pigem iseendi ja oma laste pärast, sest vaata, päevad tulevad, mil öeldakse: Õndsad on sigimatud, ja ihud, mis ei ole ilmale kandnud, ja rinnad, mis ei ole imetanud! Siis hakatakse ütlema mägedele: Langege meie peale! ja küngastele: Katke meid! Sest kui seda tehakse toore puuga, mis sünnib siis kuivaga?” Aga ka kaks muud kurjategijat viidi hukkamisele koos temaga.

Vaimne vili: Kannatlikus kannatustes.

 1. Jeesus lüüakse risti (Mt 27:46-50):  Kella kolme paiku aga kisendas Jeesus valju häälega: „Elii, elii, lemaa sabahtani?” – see tähendab: „Mu Jumal, mu Jumal, miks sa mu maha jätsid?” Aga mõned sealseisjaist laususid seda kuuldes: „See hüüab Eelijat appi!” Ja kohe jooksis üks nende seast ja võttis äädikaga immutatud käsna, pistis selle roo otsa ja pakkus talle juua. Aga teised rääkisid: „Noh olgu, eks me näe, kas Eelija
  tuleb teda päästma!” Jeesus aga, kisendades taas valju häälega, heitis hinge. – (Jh 19:25-30): Aga Jeesuse risti juures seisid tema ema ja tema ema õde Maarja, Kloopase naine, ja Maarja Magdaleena. Kui nüüd Jeesus nägi risti kõrval seismas oma ema ja jüngrit, keda ta armastas, siis ta ütles emale: „Naine, vaata, see on su poeg!” Seejärel ütles ta oma jüngrile: „Vaata, see on su ema!” Ja selsamal tunnil võttis jünger ta enda juurde. Pärast seda ütles Jeesus, teades, et kõik on juba lõpetatud, et Kiri läheks täide: „Mul on janu.” Seal seisis äädikat täis anum. Nad torkasid nüüd äädikaga immutatud käsna iisopi roo otsa ja ulatasid selle tema suu juurde. Kui nüüd Jeesus oli võtnud äädikat, ütles ta: „See on
  lõpetatud!” ja, langetanud pea, heitis hinge.

Vaimne vili: Kahju andeksandmine.

Aurikkad saladused

(palvetatakse tavaliselt kolmapäeviti, laupäeviti ja pühapäeviti)

 1. Jeesus tõuseb surnuist (Lk 24:1-12): Aga esimesel nädalapäeval, veel enne koitu läksid naised hauale, tuues kaasa lõhnarohte, mis nad olid valmis pannud. Ent nad leidsid kivi hauakambri eest ära veeretatud olevat. Ja kui nad sisse astusid, ei leidnud nad Issanda Jeesuse ihu. Ja sündis, et kui nad olid nõutuses selle pärast, vaata, kaks meest seisid nende juures erevalges rõivas. Aga kui naised hirmu tundes silmad maha lõid, ütlesid mehed neile: „Mis te otsite elavat surnute juurest? Teda ei ole siin, ta on üles äratatud. Tuletage meelde, mida ta teile rääkis juba Galileas, öeldes, et Inimese Poeg peab antama patuste inimeste kätte ja risti löödama ja kolmandal päeval üles tõusma.” Ja naistele tulid meelde Jeesuse sõnad. Ja pöördudes hauakambri juurest tagasi, kuulutasid nad kõike seda neile üheteistkümnele ja kõigile teistele. Aga need olid Maarja Magdaleena ja Johanna ja Maarja, Jaakobuse ema, ja muud naised koos nendega. Nad rääkisid seda apostlitele, ent need sõnad paistsid nende silmis otsekui tühi jutt ja nad ei uskunud naisi. Peetrus aga tõusis püsti ja jooksis hauakambri juurde, ja kui ta kummargil sisse vaatas, siis nägi ta üksnes surilinu. Ja ta läks ära, endamisi imestades sündinu üle.

Vaimne vili: Usk.

 1. Jeesuse taevasseminek (Ap 1:9-11): Kui Jeesus seda oli öelnud, tõsteti ta nende nähes üles ja pilv varjas ta nende silme eest. Kui nad taevasse vaatasid tema minekut, vaata,
  siis seisis nende juures kaks valgeis rõivais meest, kes ütlesid: „Galilea mehed, mis te seisate siin ja vaatate üles taevasse? See Jeesus, kes teilt võeti üles taevasse, tuleb samal kombel, nagu te nägite teda taevasse minevat.”

Vaimne vili: Kristlik lootus.

 1. Püha Vaimu saatmine (Ap 2:1-4): Kui nelipühapäev kätte jõudis, olid nad kõik koos ühes paigas. Ja äkitselt tuli taevast kohin, otsekui tugev tuul oleks puhunud, ja täitis kogu koja, kus nad istusid. Ja nad nägid otsekui hargnevaid tulekeeli, mis laskusid iga üksiku peale nende seas. Ja nad kõik täideti Püha Vaimuga ning hakkasid rääkima teisi keeli, nõnda nagu Vaim neile andis rääkida.

Vaimne vili: Püha Vaimu annid.

 1. Neitsi Maarja taevassevõtmine (Lk 1:48-49; Ül 2:10; 4:7): “Vaata, nüüdsest peale kiidavad mind õndsaks kõik sugupõlved, sest mulle on suuri asju teinud Vägev,
  ja püha on tema nimi.” – (Ül 2:10; 4:7): Mu kallim räägib ja ütleb mulle: „Tõuse, mu kullake, mu iludus, ja tule! … Sa oled täiuslikult ilus, mu kullake, ja sul pole ühtegi viga!”

Vaimne vili: Jeesusele liginemine Maarja kaudu.

 1. Neitsi Maarja kroonitakse (Ilm 12:1): Suur tunnustäht sai nähtavaks taevas: naine, riietatud päikesesse, ning kuu tema jalge all, ning pärg kaheteistkümnest tähest tema peas.

Vaimne vili: Lõpuni vastupidamise arm.

Kuidas teha Roosipärja-palvest võimalikult ”tulemuslik” palve?

Kasutades mõndasid all-loetletutest nõuannetest:

 • Kujutades sündmust vaimusilmas enne dekaadi (saladuse) alustamist.

 • Lisades iga Ole tervitatud Maarja esimese osa lõppu: ”…kes sai sinus lihaks; …kes oli sinus Eliisabeti juures; …kelle sa sünnitasid jne.”

 • Lugedes enne dekaadi (saladust) vastava piiblikoha.

 • Peatudes hetkeks intensiivselt läbi mõtlema vastavat saladust.

Autori (Margus Heilä) loal võetud, toimetatud ja täiendatud:

https://maarjamaamaarjale.wordpress.com/

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga