Roosipärja ristisõdades saavutatud võidud

Meie siin Eestis oma protestantliku ja leige kultuurkristliku taustaga ning religioosse ja kultuurilise harimatuse ja ignorantsuse ning praktilise ateismi harjumusega arvame, et religioon üldiselt ja eriti palvetamine, on ühiskondlikus valdkonnas täiesti kasutu, mõttetu ja tulemusteta tegevus. Äärmisel juhul on ta kasulik psüühiliste stresside maandamiseks, südamerahu saavutamiseks ja muud laadi autosugestiivse psühhoteraapiaga seotud individuaalsete eesmärkide saavutamiseks. Et palvel oleks ka selline ühiskondlik ja poliitiline mõju, mis võib muuta ajaloo käiku, pöörata ümber tervete rahvaste, riikide ja kontinentide ajalugu, seda ei usu tõenäoliselt isegi kiriklikus vormis usku praktiseerivad Eesti kristlased, kes on lasknud ennast kristlastena ühiskondlikusse teadmatusse ja letargiasse suigutada nii sekulaarse ja liberaalse humanismi ideoloogiast kui ka Kiriku ja riigi lahutamise postulaadist ning uskmatu listliku teoloogia eksiõpetusest, et Jumal ei sekku, ei taha või ei saa sekkuda loomulikesse sündmustesse ning inimkonna ajaloo käiku, neid juhtida või muuta.

Et see nii pole kunagi olnud, ei ole ka XX ja XXI sajandil ega saa kunagi nii olema, et Jumal sekkub ajalooliste, ühiskondlike ja poliitiliste protsesside käiku, juhib neid ja valitseb nende üle, kukutab ühtesid valitsusi ja valitsejaid ja seab teisi võimule, aitab ühtesid vägesid võidule ja toob teistele kaotuse, pöörab riike ja rahvaid või ka karistab ja lausa hävitab teisi, seda illustreerigu põgusalt järgnev ülevaade Roosipärja palvega seotud ajaloolistest sündmustest XVI-XXI sajandil. Neid sündmusi tasub eriliselt meenutada nimelt oktoobris, erilisel viisil Roosipärja palvele pühendatud kuul. Loe edasi →

Neitsi Maarja austamisest

Neitsi maarja

Neitsi Maarja


Neitsi Maarja ja tema tähtsus on paavstluse kõrval tõenäoliselt suurim protestante ja katoliiklasi eraldav asjaolu. Katoliiklik suhtumine Maarjasse tundub protestantidele sageli liialdusena. Piiblis on Maarjast otseselt juttu üsna vähe ja seetõttu peetakse enamust traditsiooniliste (katoliku ja õigeusu) kirikute arusaamu ekslikeks. Loe edasi →

Roosipärg

roosipäejapilt

Roosipärja palvetest.

Roosipärjas kasutatavad palved on hästi tuntud. 

Meie Isa palve, mille õpetas Jeesus ise ja mille sügavusele ning sisukusele ei leidu võrdset, on kasutusel kogu kristlaskonnas. Seda palvet käsitlevate aastasadade jooksul kirjutatud kommentaaride arv on lugematu.

Ole tervitatud, Maarja koosneb kahest osast. Esimene on ingel Gabrieli (Lk 1:28) ja Eliisabeti sõnad (Lk 1:42) Maarjale. Teine osa on pöördumine Maarja poole eestpalve saamiseks, mida sellisena väljendas esmakordselt Püha Bernardinus Sienast umbes 1440.

Eestpalvete palumine Jumala lähedalolusse jõudnud pühadelt on iseenesest sama vana tava kui kristlus ise, sest need, kes näevad Jumalat palgest palgesse, teavad meist paremini, mida ja kuidas paluda ning Jumal Isa poole pöörduda.

Apostellik usutunnistus, igivana, arvatavasti ristimisel kasutatud usuvormel, on lisaks usu tunnistusele ka ülistuspalve Kolmainsusele nagu seda on ristimärk ja Au olgu. 

Au olgu ei ole mingil juhul ”punkt” mõtiskletud müsteeriumi lõpus, vaid ülistus Jumalale Tema ülevuse ette alandudes ja Tema tarkuse põhjatust adudes.

Ole tervitatud Kuninganna (Salve Regina) ei ole vältimatult vajalik, kuid siiski kasulik ja hea palve. Vahel kasutatakse selle asemel ka muud Maarja palvet nagu Sinu kaitse alla (Sub tuum praesidium). Loe edasi →

Maarjamaa taassünni ühispalve palveintentsioonid

Sissejuhatav palve

Püha ja halastaja Kolmainujumal, Isa ja Poeg ja Püha Vaim! Püha Neitsi Maarja valurikka Südame kaudu me palume andestust uskmatuse, tänamatuse, ükskõiksuse, jumalateotuste, Sinu pühade seaduste ja eelkõige Sinu armastuse käsu rikkumise eest ning kõikide muude lugematute pattude eest, millega me Sinu pühimat nime Sinu Poja Emale pühendatud maal oleme teotanud. Püha Neitsi Maarja Patusüüta Südame kaudu toome Sulle hüvituseks ja lepituseks nende teotuste eest Sinu armsa Poja Jeesuse Kristuse kannatuse ja ristisurma. Püha Neitsi Maarja halastava Südame kaudu palume Ristil kõikide inimeste pattude lunastamiseks välja valatud Jeesuse Kristuse Pühima Vere lõpmatu väärtuse pärast Sinu halastust ja armu patuste pöördumiseks, seda eriti neile Maarjamaal, kes uskmatuse pimeduses ja patu orjuses viibivad ja Sinu armu kõige enam vajavad. Aamen. Loe edasi →